PDA

Tam Sürümü Göster : Meslek Odası nasıl kurulur


Mur@t
26-01-2009, 01:34
ODA KURULU?U1-Oda; oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin iste?i ve Bakanl?k izni ile kurulur. Yeni kurulacak odalar için, oda üyesi olacak kişiler arasından 9 kişilik kurucular kurulu oluştrulur.

2-Oda kurucu üyelerinin tüm bilgileri, Bakanl?ktan alınacak yetkiden sonra Bakanl?k e-esnaf ve sanatkar veri tabanına kurucular kurulu tarafından eksiksiz olarak girilir.

3- Aynı çalışma bölgesinde aynı konuda birden fazla oda kuruluşu yetkisi verilmez, oda üyesi olacak esnaf ve sanatkarların tamamının kurulu? için yetki alınan odaya girişi yapil?r.

4-Oda kuruluşu ile ilgili olarak Mülki ?dare Amirlişine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanl?k e-esnaf ve sanatkar veri tabanına girişi yapilan ve en az 500 kişilik kurucu üyelere sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilen Bakanl?k e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış 5 adet oda kurulu? tutana?? ve kurucular kurulunun hazır bulunmasıyla sicil müdürünün huzurunda düzenlenen Bakanl?k e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış be? adet oda ana sözle?mesi eklenir.

5-Oda ana sözle?mesi, oda kurulu? tutana?? ve kurucu üye bilgilerinin gerçe?e uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur.

6-Mülkî idare amirlişi 15 gün içinde oda kurulu? talebini inceler ve görüşü ile birlikte kurulu? belgelerini noksans?z olarak Bakanl??a gönderir.

7-Bakanl?k kurulu? talebi hakkında ilgili Birlişin görüşünü alır. Ana sözle?menin ve kurulu? tutana??nın Bakanl?k tarafından onaylanmasını müteakip oda kurulmu? olur. Bakanl?k bir ay içinde kurulu? izni verip vermediğini bildirmedişi takdirde oda kurulmu? sayılır.

8-Kuruluşu yapilan odanın kurulu? tutanakları ve ana sözle?mesinin birer adedi Bakanl?kta al?konulur. Diğerlerinin birer adedi Bakanl?k tarafından konfederasyona, valilişe, birlişe ve odaya gönderilir ve buralarda muhafaza edilir.

9-Oda, kurulu?unun Bakanl?k tarafından onaylandığı tarihten itibaren tüzel kişilik kazan?r. Ancak, odanın fiilen faaliyete geçebilmesi için, kurucular kurulu tarafından oda kurulu?unun Bakanl?k tarafından onaylandığı tarihten itibaren, odaya daha sonra kayıtları yapilan üyelerde dahil 90 gün içinde oda kurulu? genel kurulunu yapması ve oda organlarını teğekkül ettirerek Bakanl??a bilgi vermesi zorunludur.

10- Kurulu? genel kurulunu yapamayan odanın kuruluşu yok sayılır. Kurulu? genel kurulunu yapan oda, ana sözle?mede belirtilen tarihte ola?an genel kurulunu da yapmak zorundadır.