PDA

Tam Sürümü Göster : Meslek Odas? nas?l kurulur


Mur@t
26-01-2009, 00:34
ODA KURULU?U1-Oda; oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin iste?i ve Bakanl?k izni ile kurulur. Yeni kurulacak odalar için, oda üyesi olacak kişiler arasından 9 kişilik kurucular kurulu olu?turulur.

2-Oda kurucu üyelerinin tüm bilgileri, Bakanl?ktan al?nacak yetkiden sonra Bakanl?k e-esnaf ve sanatkar veri tabanına kurucular kurulu taraf?ndan eksiksiz olarak girilir.

3- Ayn? çalışma bölgesinde ayn? konuda birden fazla oda kurulu?u yetkisi verilmez, oda üyesi olacak esnaf ve sanatkarların tamam?n?n kurulu? için yetki al?nan odaya girişi yapil?r.

4-Oda kurulu?u ile ilgili olarak Mülki ?dare Amirlişine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanl?k e-esnaf ve sanatkar veri tabanına girişi yapilan ve en az 500 kişilik kurucu üyelere sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilen Bakanl?k e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından al?nmış 5 adet oda kurulu? tutana?? ve kurucular kurulunun haz?r bulunmasıyla sicil müdürünün huzurunda düzenlenen Bakanl?k e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından al?nmış be? adet oda ana sözle?mesi eklenir.

5-Oda ana sözle?mesi, oda kurulu? tutana?? ve kurucu üye bilgilerinin gerçe?e uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur.

6-Mülkî idare amirlişi 15 gün içinde oda kurulu? talebini inceler ve görü?ü ile birlikte kurulu? belgelerini noksans?z olarak Bakanl??a gönderir.

7-Bakanl?k kurulu? talebi hakkında ilgili Birlişin görü?ünü al?r. Ana sözle?menin ve kurulu? tutana??n?n Bakanl?k taraf?ndan onaylanmasın? müteakip oda kurulmu? olur. Bakanl?k bir ay içinde kurulu? izni verip vermedişini bildirmedişi takdirde oda kurulmu? sayıl?r.

8-Kurulu?u yapilan odanın kurulu? tutanakları ve ana sözle?mesinin birer adedi Bakanl?kta al?konulur. Dişerlerinin birer adedi Bakanl?k taraf?ndan konfederasyona, valilişe, birlişe ve odaya gönderilir ve buralarda muhafaza edilir.

9-Oda, kurulu?unun Bakanl?k taraf?ndan onayland??? tarihten itibaren tüzel kişilik kazan?r. Ancak, odanın fiilen faaliyete geçebilmesi için, kurucular kurulu taraf?ndan oda kurulu?unun Bakanl?k taraf?ndan onayland??? tarihten itibaren, odaya daha sonra kayıtları yapilan üyelerde dahil 90 gün içinde oda kurulu? genel kurulunu yapması ve oda organların? teğekkül ettirerek Bakanl??a bilgi vermesi zorunludur.

10- Kurulu? genel kurulunu yapamayan odanın kurulu?u yok sayıl?r. Kurulu? genel kurulunu yapan oda, ana sözle?mede belirtilen tarihte ola?an genel kurulunu da yapmak zorundad?r.